Adjoint Faculty

Dr. Bhagabat Nath

Mr. R. K. Nayak

Mr. Hadibandhu Satapathy

Mr. Chandann Prasad Jena

Mr. Soumya Ranjan Padhy

Mr. Anurag Satapathy