Contact & Location

Head of the Department :

Dr. Abhishek Sharma

Phone: +91 8847857125

Email: abhisheksharmalba@gmail.com

Coordinator, UG Program :

Dr. Abhishek Sharma

Phone: +91 8847857125

Email: abhisheksharmalba@gmail.com

Coordinators (PG Program) :

Dr. Abhishek Sharma

Phone: +91 8847857125

Email: abhisheksharmalba@gmail.com

Coordinator, PhD Program:

Dr. Abhishek Sharma

Phone: +91 8847857125

Email: abhisheksharmalba@gmail.com